Organic Chemistry (KOKA25) 7,5 hp for K1 & B1, 2015

Organic chemistry, 7,5

An introduction to the chemistry of carbon compounds
För mer information se Live@Lund.
          

Kurslitteratur

Ellervik och Sterner, Organisk kemi, Studentlitteratur, 2014 (ISBN 978-91-44-09991-0).
  cover
Bok  säljs  via nätbokhandel eller vanlig bokhandel.

Kompendier kan laddas ner via Live@Lund, liksom föreläsningsanteckningar.

Molekylbyggsats är tillåten på tentor och duggor.

För att lära sig organisk kemi måste du RITA mycket molekylformler och reaktionsmekanismer; det räcker absolut inte att bara läsa!!!

Obligatoriska moment

Laborationer samt inlämningsuppgift.

Examination

Tentamen: 2015-06-01, 2015-08-26

Läsanvisningar

Kursen definieras av läroboken. Boken läses i sin helhet.

Nedladdningsbara dokument

Extra nomenklaturövningar (pdf)

Uppvägning och utbyten (pdf)

Frånvaro

Ingen frånvaro från de obligatoriska momenten kommer att accepteras utan giltigt läkarintyg. Vid eventuell ogiltig frånvaro kan det missade momentet tas igen efterföljande år och då kan kursen slutligen godkännas.

Övningar

Under övningarna förväntas ni lösa och diskutera uppgifterna framme vid tavlan med hjälp av övningsledaren. Detta innebär att ni bör ha färdiga svar med till övningen. Kontrollera att du kan svaren på instuderingsfrågorna innan du börjar med övningsuppgifterna. Instuderingsfrågorna kommer inte att gås igenom under övningen annat än vid specifika önskemål.

Duggor

Varje dugga är 90 minuter lång och kan omfatta en eller flera uppgifter. Duggorna samlas in, rättas centralt och gås igenom vid följande övning. Skriv en kod i form av ett bilnummer så lägger vi ut resultatet på hemsidan. Inget andra försök ges på duggorna (ej heller vid sjukfrånvaro). Observera att moment från tidigare duggor kan förekomma.

Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgifterna ska lösas i fyrmannagrupper. Varje uppgift består av en lång syntessekvens där alla steg ska gås igenom och tydliga mekanismer ska ritas. Du kommer inte kunna lösa samtliga steg förrän i slutet av kursen. Börja dock inte för sent; en del av stegen kan du lösa tidigt. Inlämningsuppgifterna ska sedan redovisas skriftligt . Inlämningsuppgiften ska vara godkänd innan sluttentamen. Därefter rättas bara inlämningsuppgifter i anslutning till tentamenstillfälle för KOKA25 (d.v.s. tidigast i omtentamensperioden efter sommaren).

Laborationer

 Under kursen ska två olika laborationer utföras. Innan varje laboration ska säkerhet kontrolleras. Under laborationerna ska lab-journal föras. Riskbeteckningar och andra data kan hittas här. Vissa laborationsmoment förklaras i korta filmer på ITunesU.

Schema läsperiod

För schema hänvisas till aktuell kurs på Live@Lund